Services Engineer

Bangkok, Thailand

About the role

  • มอนิเตอร์ปัญาหาต่างๆของตู้ Vending ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท เพื่อแจ้งให้กับทางตัวแทนทราบ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการดูแล/ใช้งาน/ซ่อมแซ่ม 

  • จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน และข้อมูลเกี่ยวกับตู้Vending ชนิดต่างๆ 

  • วิเคราะห์และรวบรวมปัญหาของตู้ เพื่อทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัท 

  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Requirement 

  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีไหวพริบและทักษะการสื่อสารประสานงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

  • มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

Contact

คุณปิยนาฎ 
โทรศัพท์ : 02-265-6700 ต่อ 1276 
อีเมล: piyanatr@forth.co.th 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํา กัด (มหาชน) 
1053/1 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400